Terms&Conditions


ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ซื้อบัตร:

  1. ผู้ซื้อบัตรยอมรับ ข้อตกลง เงื่อนไข และกติกา และพร้อมที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  2. ค่าสมัครดังกล่าวรวมภาษี 7% แล้วแต่ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับช่องทางชำระเงิน
  3. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เรียกร้องคืนค่าบัตรชมการแสดงได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  4. ผู้จัดงานสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือเลื่อนงาน ได้ตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. กรณีงานถูกยกเลิก เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม หรือเหตุการณ์ อุบัติเหตุ โรคระบาด หรือสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยต่างๆแก่ผู้ร่วมงาน ที่อยู่เหนือการควบคุม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครที่ได้มีการชำระไปแล้ว หรือทำการแลกเปลี่ยนใดๆในทุกกรณี
  6. ผู้ซื้อบัตรไม่สามารถขายบัตรหรือโอนกรรมสิทธิ์ต่อให้ผู้อื่นได้
  7. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น ผู้จัดงานสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
  8. นอกเหนือจากข้อปฏิบัติข้างต้นแล้วขอให้ผู้เข้าชมโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดงานหากละเมิดกฎปฏิบัติ ทางผู้จัดงานของสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต